Những thứ hay ho nhất lại là những thứ mà bình thường nhất 
mà ta không để ý đến!

1


2


3


4


5


6


7


8


9

1011

12