Dịch ngâm nga là bản dịch mình dịch ra để ngâm nga theo lúc nghe nhạc. Cố nhiên, nó có thể hát được. Mời bạn bình luận chia vui (hoặc bất kì cảm xúc nào) cùng mình ~

LES LOUPS Camille

Câu "je mène les loups" (ta dắt sói đi) là của le meneur des loups (kẻ dắt sói) - một hình tượng nhân vật dân gian nước Pháp, biết biến thân thành sói, có thuật khiển sói bằng nhạc; còn có tên khác là le charmeur des loups (kẻ dụ sói).
Ta, người dắt sói nghêu, người dắt sói ngao*; có chi cản lối ta.
Ta, người dắt sói nghêu, người dắt sói ngao; chớ bên nhà nao*.
Ta, người dắt sói nghêu, người dắt sói ngao; có chi cản lối ta.
Ta, người dắt sói nghêu, người dắt sói ngao; chớ bên nhà nao. - [1] -
Bên dòng nước, chân của ta chẳng nao* in dấu;
người tình thất ước*, lòng ta muốn đến đó đâu*. Bên dòng nước, chân của ta chẳng nao in dấu;
người tình thất ước*, lòng ta muốn đến đó đâu*.
(Lặp lại khổ [1])
Trắng màu dáng đi, dòng sông, bầy chân bước mất; trắng màu dáng đi, đỏ sắc vướng vướng vương di*. Trắng màu dáng đi, dòng sông, bầy chân bước mất; trắng màu dáng đi, đỏ sắc vướng vướng vương di*.
(Lặp lại khổ [1])
Chú thích: 1. dắt sói nghêu ngao 2. nôn nao muốn đến in dấu chân 3. chớ ở bên nhà nào/ chớ đến bên nhà nào 4. bỏ quên mất lời ước hẹn 5. lòng ta có muốn đến đó đâu 6. vương ra, dây ra, mắc lại