Tôi chỉ cầu mong một chữ AN
An bình, an tâm với an toàn
Mong cho mọi người đều an ấm
An cư, an lòng và an nhiên.
HN 20.3.19
_Bé Mèo_