.
Một
Hai chữ
Ba chữ rồi
Bốn chữ đã ra
Năm chữ dài hơn bốn
Sáu chữ viết dài hơn năm
Bảy chữ  vẫn  chửa  ra  ý  nghĩa
Tám chữ chín dòng, viết kỳ, đáng mỉa
Chín chữ  kéo mỏi  tay  vẫn  chả hiểu gì
Mười chữ, viết quái chi, phí thì giờ thiên hạ
Chín chữ xuống  một  thì có gì hay hả?
Tám chữ ít hơn càng chả có gì
Bảy chữ rồi này. Lướt đi đi!
Sáu chữ. Ủa, chưa đi hả?
Năm chữ. Người chi lạ?
Bốn chữ. Vẫn chờ?
Ba chữ. Khờ!
Hai chữ
Một
 .

Yo Le. 12.10.2019