NỘI DUNG
Phần I: Rèn luyện năng lực tri giác
Tháng 1: Sự thấu suốt
Tháng 2: Đam mê và cảm xúc
Tháng 3: Nhận thức
Tháng 4: Tư tưởng không thiên vị.
Phần II: Rèn luyện hành động
Tháng 5: Hành động đúng
Tháng 6: Giải quyết vấn đề
Tháng 7: Bổn phận
Tháng 8: Chủ nghĩa thực dụng
Phần III: Rèn luyện ý chí
Tháng 9: Sự kiên cường và khả năng hồi phục
Tháng 10: Đức hạnh và lòng tốt
Thang 11: Chấp nhận / Hãy yêu định mệnh của mình
Tháng 12: Suy ngẫm về cái chết