Chẳng biết mình muốn gì, đam mê là gì, sở trường là gì. Chỉ quẩn quoanh suy nghĩ mơ hồ.
Đi theo con đường gia đình định hướng để rồi ở năm 3 đại học nhận ra mình không phù hợp. Giờ rẽ hướng mới thì không chắc chắn. 
Làm sao để biết bản thân mình muốn gì đây?
Mọi người cùng mình tâm sự đi.