Tâm hồn không thuở ban đầu?
Nên con chữ - cũng đã bạc màu với ta!
thơ ngổn ngang - gồng mình - thổn thức?
lướt bước dài - thơ tức - mãi không qua!