Câu hỏi 1. Bạn đã ăn muối bao giờ chưa
Câu hỏi 2. Nếu rồi muối có vị gì.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
..
.
.Câu 3. Vị mặn nó thế nào?
Bạn đã biết nó, biết mặn là gì, nó ở ngay trên đầu môi thôi mà bạn cũng chẳng thốt ra thành lời, chẳng biết diễn tả nó làm sao. Làm sao kinh nghiệm của riêng bạn có thể trao đổi qua ngôn từ, ngưng đọc thứ rác rưởi của người khác đi.
Những kẻ gọi là tri thức là những kẻ có hiểu biết lớn lao về muối, công thức hóa học của muối, tác dụng của muối, màu sắc của muối, thế này thế nọ... nhưng sau tất cả những con vẹt này chẳng biết mặn là gì.