Không phải tự nhiên mà con người ta lại trở nên mạnh mẽ thế đâu. Mỗi lần dẫm phải shit là một lần con người ta gạt nước mắt để vượt lên